Zawiadomienie dotyczące zmiany liczby głosów.

20.08.2018 r., godz. 11:14

Zarząd Vivid Games S.A. _dalej jako: "Emitent", "Spółka"_ informuje o otrzymaniu zawiadomienia od pana Remigiusza Kościelnego - Prezesa Zarządu Spółki zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
W związku z wydaniem w dniu 14.08.2018 akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, co równoznaczne jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Vivid Games S.A. o akcje serii G, nastąpiło zmniejszenie zaangażowania pana Remigiusza Kościelnego w kapitale zakładowym Spółki Vivid Games S.A. z uwagi na zwiększenie się ogólnej liczby akcji Spółki.
Zmianie nie uległ stan posiadania akcji Emitenta, który wynosi 7.176.250 akcji zwyłych na okaziciela, co stanowiło przed rejestracją zmian w kapitale zakładowym Spółki 25,39% jej udziałów oraz 7.176.250 i 25,39% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi po rejestracji ww. zmian 24,13% udziałów oraz 7.176.250 i 24,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu od niniejszego raportu Emitent przekazuje zawiadomienie.


POWRÓT