Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Vivid Games S.A. z Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A.

12.11.2020r., godz. 14:53

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) na podstawie art. 521 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2020 z 21 września 2020 oraz 46/2020 z 21 października 2020 zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000480276 (dalej jako „Spółka Przejmowana”).

Plan połączenia ww. Spółek (dalej jako „Plan Połączenia”) został przyjęty w dniu 11 września 2020 i stosownie do przepisu art. 521 § 3 k.s.h. został udostępniony przez Emitenta na jego stronie internetowej pod adresem: https://vividgames.com/ir/raporty/espi/raport-nr-432020/ od dnia 21 września 2020 r. do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, na którym ma być powzięta uchwała w przedmiocie połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną i wyrażenia zgody na Plan Połączenia. Emitent informuje również, że akcjonariusze Emitenta mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., w tym z Planem Połączenia w lokalu Emitenta przy ul. Gdańskiej 160, 85-674 Bydgoszcz od dnia publikacji niniejszego raportu do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, na którym ma być powzięta uchwała w przedmiocie połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną i wyrażenia zgody na Plan Połączenia. Dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. są również udostępnione na stronie internetowej Emitenta.

Połączenie Spółek nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta (łączenie się przez przejęcie).

Uchwała w przedmiocie połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną i wyrażenia zgody na Plan Połączenia zostanie podjęta podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 2 grudnia 2020.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu


POWRÓT