Zatwierdzenie przez Spółkę Strategii działalności Vivid Games S.A. na lata 2023-2026.

13.04.2023, godz. 7:43

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 12 kwietnia 2023 roku, Rada Nadzorcza Emitenta zatwierdziła strategię rozwoju Spółki na lata 2023-2026.

Przyjęta strategia opiera się na następujących filarach:

  1. Rozwijanie kompetencji deweloperskich.

  2. Tworzenie gier mobilnych.

  3. Rozwój poprzez strategiczne partnerstwa.

Pełna strategia, w tym opis założeń strategicznych oraz roadmapa produktowa na kolejne lata zostały przyjęte w formie dokumentu - prezentacji, która stanowi załącznik do niniejszego raportu.

English version:

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter: "Company", "Issuer"), informs that on April 12, 2023, the Issuer's Supervisory Board approved the Company's development strategy for 2023-2026.

The adopted strategy is based on the following pillars:

  1. Growing developer competence.

  2. Development of mobile games.

  3. Development of the Company through Strategic Partnerships.

The complete strategy, including a description of strategic assumptions and a product roadmap for the coming years, was adopted in the form of a document - a presentation, which is attached to this report.

Disclaimer: This English translation, including all attachments, has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all efforts devoted to this translation, there may be some discrepancies, omissions or approximations. In the event of any differences between the Polish and English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees disclaim all liability in this regard.

Podstawa prawna: 

MAR – informacja poufna

Osoba reprezentująca Spółkę: 

Piotr Gamracy - Prezes Zarządu


POWRÓT