Skorygowana informacja o szacunkowych wynikach finansowych za kwiecień 2022 r.

11.05.2022, godz. 13:32

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), ninieszym informuje, że w związku z otrzymaniem przez Spółkę ostatecznego rozliczenia z jednym z kontrahentów szacunkowe wyniki za kwiecień 2022 roku zostały w dniu 11 maja 2022 skorygowane. Spółka uzyskała wyższe przychody i wynik netto od przedstawionych w dniu 9 maja w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2022.

Poniżej Emitent przedstawia treść raportu po korekcie i przed korektą.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 11 maja 2022 Emitent dokonał korekty szacunkowych wyników finansowych za Spółki za kwiecień 2022 roku przekazanych do publicznej wiadomości w dniu 9 maja 2022.

Przychody ze sprzedaży za kwiecień 2022 roku spodziewane są na poziomie 3,07 mln PLN. Wynik brutto na poziomie 0,18 mln PLN, wynik netto na poziomie 0,18 mln PLN. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki  na koniec kwietnia 2022 wynosił 2,8 mln PLN.

Narastająco za pierwsze cztery miesiące 2022 roku Emitent spodziewa się następujących wyników: przychody ze sprzedaży na poziomie 10,68 mln PLN, wynik brutto na poziomie 0,16 mln PLN,  wynik netto na poziomie 0,16  mln PLN i  EBITDA na poziomie 1,4  mln PLN.

Zarząd informuje, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Dane za rok 2022 będą podlegały weryfikacji zarówno wewnętrznej jak i w procesie badania przez biegłego rewidenta. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży uwzględniająca dane za wskazany okres zostanie zamieszczona w raportach za I półrocze 2022 i raporcie rocznym za rok 2022.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 9 maja 2022 Emitent dokonał szacunkowego ustalenia wstępnych wyników finansowych Spółki za kwiecień 2022 roku.

Przychody ze sprzedaży za kwiecień 2022 roku spodziewane są na poziomie 3,00 mln PLN. Wynik brutto na poziomie 0,10 mln PLN, wynik netto na poziomie 0,10 mln PLN. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki  na koniec kwietnia 2022 wynosił 2,8 mln PLN.

Narastająco za pierwsze cztery miesiące 2022 roku Emitent spodziewa się następujących wyników: przychody ze sprzedaży na poziomie 10,60 mln PLN, wynik brutto na poziomie 0,09 mln PLN,  wynik netto na poziomie 0,09  mln PLN i  EBITDA na poziomie 1,4  mln PLN.

Zarząd informuje, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Dane za rok 2022 będą podlegały weryfikacji zarówno wewnętrznej jak i w procesie badania przez biegłego rewidenta. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży uwzględniająca dane za wskazany okres zostanie zamieszczona w raportach za I półrocze 2022 i raporcie rocznym za rok 2022.

English version:

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter: the "Company", "Issuer"), hereby informs that due to the receipt by the Company of the final settlement with one of the contractors, the estimated results for April 2022 were adjusted on May 11, 2022. The company obtained higher revenues and net results than those presented on May 9 in the current report of ESPI No. 9/2022.

Below, the Issuer presents the content of the report after and before the correction.

Content of the report after the correction:

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as the "Company", "Issuer"), informs that on May 11, 2022, the Issuer adjusted the estimated financial results for the Company for April 2022, made public on May 9, 2022.

Sales revenue for April 2022 is expected at PLN 3,07 million. The gross result at PLN 0,18 million, net result at the level of PLN 0,18 million. The balance of cash in the Company's bank accounts is PLN 2,8 million.

Cumulatively, for the first four months of 2022, the Issuer expects the following results: sales revenues at the level of PLN 10,68 million, gross result at the level of PLN 0,16 million, net result at the level of PLN 0,16 million and EBITDA at the level of PLN 1,4 million.

The Management Board informs that this report contains preliminary data, which may differ from the final data. Data for 2022 will be verified both internally and in the audit process by a statutory auditor, and the final information on the result and sales revenues, taking into account the data for the indicated period, will be included in the report for the first half of 2022 and annual report for 2022.

Content of the report before the correction:

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: the "Company", "Issuer"), informs that on May 9th, 2022, the Issuer made an estimated determination of the Company's preliminary financial results for April 2022.

Sales revenue for April 2022 is expected at PLN 3,0 million. The gross result at PLN 0,10 million, net result at the level of PLN 0,10 million. The balance of cash in the Company's bank accounts is PLN 2,8 million.

Cumulatively, for the first four months of 2022, the Issuer expects the following results: sales revenues at the level of PLN 10,60 million, gross result at the level of PLN 0,09 million, net result at the level of PLN 0,09 million and EBITDA at the level of PLN 1,4 million.

The Management Board informs that this report contains preliminary data, which may differ from the final data. Data for 2022 will be verified both internally and in the audit process by a statutory auditor, and the final information on the result and sales revenues, taking into account the data for the indicated period, will be included in the report for the first half of 2022 and annual report for 2022.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

Podstawa prawna: 

MAR – informacja poufna

Osoba reprezentująca Spółkę: 

Jarosław Wojczakowski - Prezes ZarząduPOWRÓT