Objęcie udziałów w Spółce zależnej.

18.03.2015 godz. 09:20

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż Spółka Vivid Games S.A. objęła 100%, tj. 100 udziałów w spółce pod firmą BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, Sąd Gospodarczy – XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544562.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5000 zł.

Spółka realizować będzie zadania związane z funkcjonowaniem Emitenta.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert- Członek Zarządu


POWRÓT