Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 października 2012 roku.

04.09.2012 godz. 10:52

Zarząd Spółki VIVID GAMES S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 3 października 2012 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A., które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Siennej 72 lok. 5 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwał w sprawach zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7) Wolne wnioski.
8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia wraz z innymi niezbędnymi dokumentami stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VIVID GAMES S.A. będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.vividgames.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT