Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 15 kwietnia 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.

16.03.2015 godz. 08:49

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. zwołuje na dzień 15 kwietnia 2015 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 160 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Odstąpienie od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór przewodniczącego.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Zmiana Statutu oraz podwyższenie kapitału zakładowego w drodze prywatnej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Zmiana Statutu oraz upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Zmiana Statutu Spółki w zakresie wskazanym w projekcie uchwały.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 13. Podział zysku netto za rok obrotowy 2014.
14. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.
15. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.
16. Udzielenie Panu Royowi Huppertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014.
17. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
18. Udzielenie Panu Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
19. Udzielenie Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. 20. Udzielenie Panu Markowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. 21. Udzielenie Panu Paul Bragiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
22. Ustanowienie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 23. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 31 marca 2015 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 31 marca 2015 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz w celu zarejestrowania swego udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż 1 kwietnia 2015 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (dom maklerski) wystawienia zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Vivid Games S.A.

Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://vividgames.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / WZA.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT