Złożenie do KNF prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

31.12.2015 godz. 17:35

Zarząd Spółki Vivid Games Spółka Akcyjna (dalej jako: „Emitent”, "Spółka") informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 roku został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego Prospekt Emisyjny Spółki, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 16 500 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A, 8 800 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B, 296 465 Akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 2 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D i 349 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii E. Kolejne Informacje w tym zakresie zostaną przekazane przez Emitenta po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego ww. Prospektu.

Podstawa prawna

§ 3 pkt 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT