Zawarcie umowy istotnej przez Emitenta.

23.12.2015 godz. 20:59

Zarząd Spółki Vivid Games Spółka Akcyjna (dalej jako: „Emitent”, "Spółka") informuje, że w dniu 22 grudnia 2015 roku Spółka zawarła z GPV I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej jako: „GPV”) porozumienie w sprawie wydłużenia terminów zrealizowania przez GPV Opcji wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 1 lipca 2013 r. (raport bieżący nr 18/2013 oraz 11/2014).

Na podstawie Porozumienia:
1. Możliwość wykonania Opcji wniesienia została wydłużona do 31 grudnia 2016 r. Na podstawie Opcji wniesienia GPV będzie uprawniona do wniesienia wszystkich posiadanych akcji spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. (dalej jako: „Vivid Games SKA”) jako wkładu niepieniężnego na pokrycie 1 500 000 (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji Emitenta nowej emisji. Liczba akcji Emitenta zaproponowana do objęcia przez GPV zostanie odpowiednio zmniejszona o liczbę akcji o łącznej cenie równej sumie kwot otrzymanych przez GPV z tytułu podziału zysku i umorzenia posiadanych przez GPV akcji Vivid Games SKA.

2. Opcja sprzedaży, będzie mogła zostać zrealizowana przez GPV w terminie nie wcześniejszym niż 1 stycznia 2017 r. i nie późniejszym niż 31 grudnia 2020 r. Na podstawie Opcji sprzedaży GPV uprawniona będzie do zbycia na rzecz Emitenta, zobowiązanego w takiej sytuacji do nabycia, wszystkich Akcji posiadanych przez GPV w Vivid Games SKA, za łączną cenę równą łącznej wartości 1 500 000 (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji Emitenta, pomniejszonej o kwoty faktycznie uzyskane przez GPV z tytułu podziału zysku i umorzenia posiadanych przez GPV akcji Vivid Games SKA.

Podstawa prawna

§ 3 ust 2 pkt 2 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT