Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału oraz zmian w Statucie Spółki.

09.12.2015 godz. 13:05

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako: „Spółka”, "Emitent") informuje, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 grudnia 2015 roku wydał postanowienie w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 34.900,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło w wyniku emisji 349 000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.794.546,50 zł i dzieli się na:
-16.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
-8.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
-296.465 akcji zwykłych na okaziciela serii C
-2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
-34.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 27 945 465 głosów. Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna

§3 ust. 2. pkt. 5 oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT