Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmian w Statucie.

24.07.2012 godz. 10:33

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent") informuje, iż w dniu 23 lipca 2012 roku powziął wiadomość o postanowieniu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 lipca 2012 roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 880 000 zł.
Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło w wyniku rejestracji 8 800 000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 530 000 zł i dzieli się na:

- 16 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda
- 8 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 25 300 000 głosy.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 5 oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podstawa prawna

§3 ust. 2. pkt. 5 oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT