Zawarcie umowy istotnej pomiędzy podmiotami powiązanymi.

10.11.2015 godz. 19:24

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka przejmująca”) informuje o podpisaniu w dniu 9 listopada 2015 r. przez zarządy łączących się spółek planu połączenia Emitenta i spółki BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („BOTE”, „Spółka przejmowana”). Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego Raportu. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 oraz 517 i nast. KSH tzn. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą. Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki zależnej (BOTE) przez spółkę dominującą (Emitent). Połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej z uwagi na fakt, iż Spółka ta posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej. Połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z zamiarem reorganizacji struktury kapitałowej grupy kapitałowej Emitenta w celu zwiększenia efektywności oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy

Podstawa prawna

§ 3 ust.2 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT