Zawarcie umowy istotnej pomiędzy podmiotami powiązanymi.

29.10.2015 godz. 17:25

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników spółka zależna Emitenta Vivid Games Sp. z o.o. (dalej: „VVG Sp. z o.o.”) w Bydgoszczy dokonała emisji 52 731 (pięćdziesięciu dwóch tysięcy siedmiuset trzydziestu jeden) obligacji serii o łącznej cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 52 731 000,00 (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy) złotych na rzecz spółki zależnej emitenta BOTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „BOTE”). Transakcja związana jest z realizacją umowy istotnej zawartej pomiędzy podmiotami w grupie kapitałowej Emitenta opisanej w raporcie bieżącym nr 40/2015.

Podstawa prawna

§ 3 ust.2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT