Zawarcie umowy istotnej pomiędzy podmiotami powiązanymi.

27.10.2015 godz. 19:32

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o zawartej w dniu 26.10.2015 pomiędzy Emitentem a spółką zależną od Emitenta BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: „BOTE SKA”) Umowie Pożyczki. Na podstawie w/w Umowy BOTE SKA udzieliła Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 4 000 000,00 zł. Pożyczka została udzielona na okres jednego roku od dnia zawarcia umowy i związana jest z realizacją umów istotnych zawartych pomiędzy podmiotami w grupie opisanych w raportach bieżących nr 40/2015 oraz 34/2015.

Podstawa prawna

§ 3 ust.2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT