Zmiana Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

16.10.2015 godz. 17:51

Zarząd Emitenta podjął w dniu 15 października 2015 Uchwałę w przedmiocie zmiany Uchwały Zarządu z dnia 8 września 2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki Vivid Games S.A., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2015 z dnia 8 września 2015. Zarząd dokonał zmiany w/w Uchwały w ten sposób, że ustalił, iż Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii E zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2015 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii E będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje treść uchwały.

Podstawa prawna

§ 3 ust 2 pkt. 5b i 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT