Nabycie akcji własnych Emitenta.

12.10.2015 godz. 17:55

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Emitent dokonał nabycia 7.500 (słownie: siedmiu tysięcy pięciuset) akcji własnych w cenie 0,10 zł za jedną akcję w ramach realizacji postanowień umów zawartych z pracownikami i współpracownikami Spółki w ramach Akcyjnego Programu Motywacyjnego, zgodnie z upoważnieniem udzielonym Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2015. Łączna liczba aktualnie posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosi 27.500 akcji stanowiących 0,000997% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt. 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT