Objęcie udziałów w Spółce zależnej.

16.03.2015 godz. 08:23

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż Spółka Vivid Games S.A. objęła 100% udziałów, tj. 5000 akcji w spółce pod firmą Rainvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 486266 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł.

Spółka realizować będzie zadania związane z funkcjonowaniem Emitenta.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT