Informacja od odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia niektórych punktów ogłoszonego porządku obrad.

21.08.2015 godz. 17:53

Informacja od odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia niektórych punktów ogłoszonego porządku obrad. Zarząd Vivid Games S.A. ("Spółka") informuje o usunięciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21 sierpnia 2015 roku, z porządku obrad punktu 11 ("Zatwierdzenie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki") i odstąpieniu od głosowania nad wyżej wymienionym punktem. Usunięcie z ogłoszonego porządku obrad punktu 11 i odstąpienie od głosowania nad nim nastąpiło z uwagi na fakt, że zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 15 kwietnia 2015 nie zostały dotychczas zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z powyższym, w myśl postanowień obowiązującego Statutu Spółki, podejmowanie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki było bezprzedmiotowe.

Podstawa prawna

§4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT