Zbycie akcji przez Członków Zarządu.

17.02.2014 godz. 09:27

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Spółka") informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od Prezesa Zarządu Spółki Remigiusza Rudolfa Kościelnego oraz Wiceprezesa Zarządu Jarosława Wojczakowskiego zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi o zbyciu przez wskazane osoby w dniu 14 lutego 2014 roku 550.000 (słownie: pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących 2,17% udziału w kapitale zakładowym, przez każdego ze wskazach Członków Zarządu Spółki po średniej cenie 3,90 zł za jedną akcję. Akcji Spółki zostały nabyte w wyniku transakcji pakietowej sesyjnej (D+3) na rynku New Connect. Po zbyciu akcje należące do Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki stanowią łącznie 59,89% wszystkich akcji Spółki (po 29,95% akcji Spółki każdy z Członków Zarządu).

Podstawa prawna

Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT