Informacja o rezygnacji z publikacji raportów miesięcznych

13.06.2012 godz. 10:23

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: " Emitent") informuje, iż odstępuje od praktyki rekomendowanej w pkt 16 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect tj. od publikowania raportów miesięcznych począwszy od raportu za maj 2012 roku.

Kroki jakie Emitent zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości to publikowanie dla wiedzy obecnych akcjonariuszy Emitenta i przyszłych inwestorów, w formie raportów bieżących, wszelkich informacji o okolicznościach i zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitenta oraz takich, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

Podstawa prawna

§4 ust. 3 i § 6 ust. 8a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT