Zawarcie umów istotnych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

31.07.2015 godz. 20:17

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o zawartych dzisiaj umowach istotnych między podmiotami w grupie. Pierwszą z nich jest umowa zbycia majątkowych praw autorskich do gry Real Boxing 2 przez podmiot zależny Emitenta - BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz spółki zależnej Emitenta - Vivid Games Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za cenę 64 859 320,00 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia 00/100) złotych brutto. Kolejna umowa dotyczy udzielenia Emitentowi przez Vivid Games Sp. z o.o. pięcioletniej licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich do gry Real Boxing 2, w szczególności w zakresie prowadzenia prac rozwojowych nad grą oraz jej promocji i dystrybucji. Suma opłat licencyjnych za korzystanie z praw w okresie pięciu lat została ustalona w wysokości 62 969 553,89 złotych netto.

Podstawa prawna

§ 3 ust.2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT