Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu dla praw do akcji serii D.

24.07.2015 godz. 18:41

Zarząd Spółki VIVID GAMES S.A. (dalej jako: „Emitent”; „Spółka”) informuje, że na mocy Uchwały Nr 711/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 lipca 2015 roku, Zarząd Giełdy postanowił określić dzień 24 lipca 2015 r. jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.000.000 (dwóch milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Prawa do akcji serii D notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VIVID-PDA" i oznaczeniem "VVDA".

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT