Uchwały Zarządu Giełdy w przedmiocie wprowadzenia i dopuszczenia do obrotu na Rynku Głównym GPW akcji Spółki oraz wykluczenia tych akcji zalternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

26.09.2016 godz. 11:45

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka") informuje, że w dniu 23.09.2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako: „GPW") podjął następujące Uchwały dotyczące:

1. dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 30.09.2016 roku akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D oraz E Spółki (Uchwała nr 975/2016),
2. wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 30.09.2016 r. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D oraz E Spółki (Uchwała nr 976/2016),
3. wykluczenia z dniem 30.09.2016 roku z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D Spółki, w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji (Uchwała nr 977/2016).

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT