Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu akcji serii C

23.07.2015 godz. 16:58

Zarząd Spółki VIVID GAMES S.A. (dalej jako: „Emitent”; „Spółka”) informuje, że na mocy Uchwały Nr 708/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 lipca 2015 roku, Zarząd Giełdy postanowił określić dzień 24 lipca 2015 r. jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 296.465 (dwustu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 24 lipca 2015 r. rejestracji w/w akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Roy Huppert - CFO
Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT