Złożenie wniosku o dopuszczenie wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

16.09.2016 godz. 16:57

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16.09.2016 roku złożył wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących akcji Emitenta: (i) 16 500 000 akcji serii A, (ii) 8 800 000 akcji serii B, (iii) 296 465 akcji serii C, (iv) 2 000 000 akcji serii D oraz (v) 349 000 akcji serii E.

Wnioskowana data pierwszego dnia notowania ww. akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. to 30.09.2016 roku.

Równocześnie Zarząd Spółki złożył wniosek o zakończenie notowania akcji serii A, B, C oraz D Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect z dniem poprzedzającym dzień notowania instrumentów finansowych Spółki na rynku regulowanym GPW.

Informacje o rozpatrzeniu powyższych wniosków zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT