Wprowadzenie akcji oraz PDA serii D do obrotu na rynku NewConnect.

21.07.2015 godz. 15:49

Zarząd Spółki VIVID GAMES S.A. (dalej jako: „Emitent”; „Spółka”) informuje, że na mocy Uchwały Nr 702/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 lipca 2015 roku, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 2.000.000 (dwa miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji serii D następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii D.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Roy Huppert - CFO
Remigiusz Kościelny - CEO


POWRÓT