Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

21.07.2015 godz. 15:48

Zarząd Spółki VIVID GAMES S.A. (dalej jako: „Emitent”; „Spółka”) informuje, że na mocy Uchwały Nr 701/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 lipca 2015 roku, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 296.465 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Roy Huppert - CFO
Remigiusz Kościelny - CEO


POWRÓT