Korekta raportu nr 32/2016.

02.09.2016 godz. 13:07

Z uwagi na otrzymanie uchwały nr 593/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 590/16 Emitent niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 32/2016. Korekcie podlega wskazany w w/w raporcie kod nadany akcjom serii E, który omyłkowo został określony w uchwale Zarządu KDPW nr 590/13 jako PVVDGM00014, a następnie sprostowany uchwałą nr 593/16 na prawidłowy PLVVDGM00014.

Poniżej skorygowana treść raportu:
Zarząd Vivid Games Spółka Akcyjna (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że otrzymał uchwałę nr 590/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na podstawie której postanowiono przyjąć do depozytu papierów wartościowych 349.000 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz nadać im kod PLVVDGM00014, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, na którym notowane będą inne akcje spółki oznaczone tym samym kodem, decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT