Zawarcie umowy istotnej pomiędzy podmiotami zależnymi.

21.07.2015 godz. 15:46

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 lipca 2015 zawarta została pomiędzy Emitentem a spółką zależną Rainvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 SKA w Warszawie (dalej jako: „Rainvest”) umowa objęcia 6 485 932 (słownie: sześciu milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dwóch) akcji Rainvest będących akcjami nowej emisji serii B po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. wynoszącej 10,00 (słownie: dziesięć 00/100) złotych każda, w zamian za wniesienie do Rainvest aportu w postaci autorskich praw majątkowych do gry Real BoxingTM2. Podwyższenie kapitału zakładowego Rainvest oraz emisja akcji serii B nastąpiło na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainvest z dnia 2 kwietnia 2015 w brzmieniu nadanym przez uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2015.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Roy Huppert - CFO
Remigiusz Kościelny - CEO


POWRÓT