Zatwierdzenie Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego.

31.08.2016 godz. 15:41

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 31 Sierpnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: (i) 16 500 000 akcji serii A, (ii) 8 800 000 akcji serii B, (iii) 296 465 akcji serii C, (iv) 2 000 000 akcji serii D oraz (v) 349 000 akcji serii E (dalej jako: „Prospekt”).

Aneks nr 2 do Prospektu został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Emitenta w dniu 16 sierpnia 2016 r. skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2016 r. Aneks nr 2 do Prospektu zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2016 w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.vividgames.com.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT