Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych serii D

20.07.2015 godz. 13:54

Zarząd Vivid Games Spółka Akcyjna (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, że otrzymał uchwałę nr 459/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na podstawie której postanowiono zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 2 000 000 (dwa miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz nadać im kod PLVVDGM00048, pod warunkiem wprowadzenia tych praw do akcji do alternatywnego sytemu obrotu.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Roy Huppert - CFO
Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT