Uchwała kdpw o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych akcji serii E.

31.08.2016 godz. 15:22

Zarząd Vivid Games Spółka Akcyjna (dalej jako: "Emitent") informuje, że otrzymał uchwałę nr 590/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na podstawie której postanowiono przyjąć do depozytu papierów wartościowych 349.000 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz nadać im kod PVVDGM00014, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, na którym notowane będą inne akcje spółki oznaczone tym samym kodem, decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT