Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o podpisaniu zobowiązania do niezbywania akcji VIVID GAMES Spółka Akcyjna

15.07.2015 godz. 08:41

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 14 lipca 2015 r. zawiadomienia od akcjonariusza: Giza Polish Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej jako: „GPV”) z siedzibą w Warszawie o złożeniu oświadczenia („Lock up” ) na podstawie którego GPV zobowiązuje się, że do dnia wprowadzenia akcji Spółki na rynek regulowany GPW, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2015r, nie dokona zbycia posiadanych akcji Spółki, tj. 1 500 000 sztuk akcji na okaziciela, ani w żaden inny sposób nie będzie rozporządzać posiadanymi akcjami Spółki, jeśli w wyniku takiego rozporządzenia akcje mogłyby zostać w ww. czasie zbyte. W szczególności GPV nie będzie sprzedawał posiadanych akcji Spółki, zawierał warunkowych umów sprzedaży, zastawiał ani obejmował ich blokadą na rachunku papierów wartościowych, jeśli efektem takiego zastawu lub blokady mogłoby być przeniesienie własności tych akcji.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Roy Huppert - Członek Zarządu (CFO)


POWRÓT