Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki i aktualna treść Statutu.

19.02.2015 godz. 15:58

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 19 lutego 2015 roku otrzymał postanowienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian w Statucie Spółki oraz wpisu aktualizującego informacje w rejestrze w przedmiocie wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz rejestracji akcji serii C (296 465 akcji zwykłych na okaziciela). Zarząd Vivid Games S.A informuje, że zarejestrowane zostały następujące zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:
§6 pkt. 1 Kapitał zakładowy wynosi 2 530 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 16 500 000 (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
b) 8 800 000 (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Nowe brzmienie:
§6 pkt. 1 Kapitał zakładowy wynosi 2 559 646,50 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 16 500 000 (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
b) 8 800 000 (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
c) 296 465 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT