Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki VIVID GAMES S.A.

05.06.2012 godz. 17:47

Zarząd VIVID GAMES S.A. informuje, że Uchwałą nr 524/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. określił dzień 11 czerwca 2012 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 8.800.000 (ośmiu milionów ośmiuset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki VIVID GAMES S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLVVDGM00022".

Prawa do akcji będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VIVID-PDA" i oznaczeniem "VVDA".

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT