Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych serii C.

06.07.2015 godz. 17:33

Zarząd Vivid Games Spółka Akcyjna (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż otrzymał uchwałę nr 437/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na podstawie której postanowiono zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 296.465 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz nadać im kod PLVVDGM00014, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT