Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki i aktualna treść Statutu.

14.11.2014 godz. 18:20

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 14 listopada 2014 roku otrzymał postanowienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu aktualizującego informacje w rejestrze oraz wpisu zmian w Statucie Spółki. W rejestrze dokonano wpisu potwierdzającego powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu – Roya Hupperta. Zarząd Vivid Games S.A informuje, że zarejestrowane zostały także następujące zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowa brzmienie: § 10 UST. 1 „W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.” Nowe brzmienie: § 10 UST. 1 „W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT