Wybór biegłego rewidenta do przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

01.08.2016 godz. 11:55

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółka zawarła z biegłym rewidentem - HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie umowę na wykonanie przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:


POWRÓT