Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Vivid Games Spółka Akcyjna.

03.07.2015 godz. 14:15

W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.04.2015 r. zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11.06.2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Vivid Games S.A. w drodze emisji akcji serii D Zarząd Vivid Games S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Akcje zostały zaoferowane w ofercie publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Rozpoczęcie subskrypcji miało miejsce 26 czerwca 2015 r., natomiast jej zamknięcie 2 lipca 2015 r.

2. Data przydzielenia akcji: Akcje serii D zostały przydzielone 3 lipca 2015 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja obejmowała do 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. W ramach transzy Małych Inwestorów oferowano 800.000 akcji, w transzy Dużych Inwestorów 1.200.000 akcji.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Stopa redukcji w transzy Małych Inwestorów wyniosła 59,143%.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D

6. Cena, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane):
5,00 zł (pięć złotych) za jedną akcję serii D.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
W transzy Małych Inwestorów złożono i opłacono 906 zapisów na łącznie 1.958.068 akcji serii D o łącznej wartości liczonej wg. ceny emisyjnej 9.790.340 zł.
W transzy Dużych Inwestorów złożono i opłacono 25 zapisów na łącznie 1.200.000 akcji serii D o łącznej wartości liczonej wg. ceny emisyjnej 6.000.000 zł.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
W transzy małych inwestorów przydzielono 906 inwestorom 800.000 akcji serii D o łącznej wartości liczonej wg. ceny emisyjnej 4.000.000 zł.
W transzy dużych inwestorów przydzielono 25 inwestorom 1.200.000 akcji serii D o łącznej wartości liczonej wg. ceny emisyjnej 6.000.000 zł.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 441 840,00 zł (w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego),
b) wynagrodzenia poszczególnych subemitentów – nie dotyczy,
c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 30 000 zł,
d) promocji oferty – 45 550,00 zł.

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii D tj. kwota łączna wynosi 10.000.000 zł i została w księgach rachunkowych pokazana w następujący sposób:
po stronie WN konto rachunku bankowego po stronie MA konto rozliczenia z akcjonariuszami a sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta to: w bilansie aktywach – otrzymana kwota zwiększa stan środków pieniężnych, a w pasywach znajduje się w pozycji kapitał rezerwowy (zapasowy). W momencie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Kwota 200 000,00 zł zwiększy wysokość kapitału zakładowego.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT