Transakcja istotna pomiędzy podmiotami powiązanymi.

30.06.2016 godz. 17:57

Typ raportu: Raport bieżący
Data: 1/7/2016

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”),
informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 nastąpił wcześniejszy wykup 1 520 (jednego tysiąca pięciuset dwudziestu) spośród 44 191 000 pozostających do wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta - Vivid Games Sp. z o.o.

Spółka informowała o emisji obligacji raportem bieżącym nr 56/2015 z dnia 30 października 2015 oraz o wcześniejszym wykupie części obligacji raportem bieżącym nr 21/2016 z dnia 2 maja 2016. Wartość obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi wynosi 1 520 000,00 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych. Zapłata za obligacje nastąpiła przez potrącenie z wierzytelnością wynikającą z umowy licencyjnej, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2015 z dnia 31 lipca 2015. Dokonanie opisanej transakcji spowodowało zmniejszenie zobowiązań Emitenta wobec Vivid Games
Sp. z o.o. o wartość wykupionych obligacji.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT