Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D.

25.06.2015 godz. 17:32

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2015 roku na podstawie upoważnienia przyznanego uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.04.2015 r. zmienioną uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11.06.2015 r., ustalił cenę emisyjną akcji serii D na kwotę 5 zł.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT