Zakończenie subscrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C Vivid Games Spółka Akcyjna emitowanych w ramach programu motywacyjnego.

10.11.2014 godz. 14:02

W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 z dnia 30.10.2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki Vivid Games S.A. (zaprotokołowanej przez notariusza Dawida Rogalę – zastępcę notarialnego notariusz Moniki Gutmańskiej-Pawłowskiej w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ul. Wełniany Rynek 2; Rep. A nr 5461/2014)

Zarząd Vivid Games S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
Akcje zostały zaoferowane pracownikom i współpracownikom w ramach realizacji Akcyjnego Programu Motywacyjnego oraz objęte po cenie emisyjnej 0,10 zł z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Programem motywacyjnym objęta została kadra pracowników i współpracowników której praca ma istotny wpływ na rozwój i wyniki finansowe Spółki. Celem wprowadzenia programu jest uzyskanie stabilności składu osobowego kluczowych pracowników i współpracowników oraz stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących, które zachęcą do zwiększonej efektywności i wdrażania postępu, jak również lojalności i uczciwości wobec Spółki, co w efekcie zapewni jej stabilny wzrost, realizację celów oraz umocnienie pozycji rynkowej.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego imiennie adresata. Subskrypcja została rozpoczęta z dniem 03.11.2014 i zakończona w dniu 07.11.2014

2. Data przydzielenia akcji: Ze względu na fakt, iż objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych akcjonariuszom. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie umów objęcia akcji zawartych w dniu 03.11.2014

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją Subskrypcja obejmowała 296 465 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 296 465 akcji zwykłych na okaziciela serii C

6. Cena, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane): 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję serii C.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Zapisy złożyło 31 osób fizycznych
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji. Umowy Objęcia Akcji Serii C zostały zawarte z 31osobami w dniu 03.11.2014 r.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 820,42 zł (w tym koszty podjęcia aktu notarialnego), b) wynagrodzenia poszczególnych subemitentów – 0 zł c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł, d) promocji oferty – 0 zł.

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii C tj. kwota łączna wynosi 29.646,50 zł i została w księgach rachunkowych pokazana w następujący sposób: po stronie WN konto rachunku bankowego po stronie MA konto rozliczenia z akcjonariuszami a sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta to: w bilansie aktywach – otrzymana kwota zwiększa stan środków pieniężnych, a w pasywach znajduje się w pozycji Inne zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek pozostałych. W momencie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Kwota 29.646,50 zł zwiększy wysokość kapitału zakładowego.

Jednocześnie Zarząd informuje, że subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach realizacji Akcyjnego Programu Motywacyjnego ogłoszona raportem bieżącym nr 18/2014 nie doszła do skutku, z powodu nie dokonania przez Sąd rejestrowy wpisu o podwyższeniu kapitału (Raport bieżący nr 25/2014).

Podstawa prawna

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT