Korekta raportu nr 23/2016

11.05.2016 godz. 16:49

Emitent niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 23/2016. Korekcie podlega wskazana w w/w raporcie nazwa gry „Nox Raiders”, która omyłkowo została podana jako „Nox Riders”.

Poniżej skorygowana treść raportu:
Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że 10 maja 2016 roku, pomiędzy Emitentem a EVERYDAYiPLAY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zawarta została umowa dotycząca wydania przez Spółkę gry „Nox Raiders”. „Nox Raiders” to gra akcji osadzona w realiach Sci-Fi, przeznaczona dla graczy typu mid-core, przygotowana w modelu biznesowym Free2Play. Gra w sposób innowacyjny łączy w sobie sprawdzone gatunki: „auto-battler”, „RPG” oraz „match-3” umożliwiając rozgrywkę jedno i wielo-osobową. Soft-launch gry tworzonej docelowo na platformy iOS, Android oraz Facebook planowany jest na III kwartał 2016 roku. Umowa stanowi pierwszy kontrakt zawarty w ramach realizacji programu publikacji gier zewnętrznych. W opinii Zarządu zawarcie umowy będzie miało wpływ na wyniki Spółki w kolejnych okresach.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT