Publikacja Memorandum informacyjnego w związku z ofertą publiczną 2.000.000 Akcji na okaziciela serii D.

18.06.2015 godz. 02:12

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że dnia 18 czerwca 2015 r. na stronie internetowej Spółki (www.vividgames.pl) oraz oferującego, tj. Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl), opublikowano Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT