Otrzymanie przez Spółkę postanowienia Sądu Rejestrowego.

14.10.2014 godz. 15:34

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 13 października 2014 roku otrzymał postanowienie o odmowie dokonania przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu dotyczącego ujawnienia nowej wysokości Kapitału Zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki w tym zakresie z powodu wad formalnych przedmiotowej uchwały Zarządu z dnia 25 lipca 2014 roku. Zarząd Spółki podejmie działania niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT