Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki i aktualna treść Statutu.

19.09.2014 godz. 15:00

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 19 września 2014 roku otrzymał postanowienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian w Statucie Spółki. Zarząd Vivid Games S.A informuje, że zarejestrowane zostały następujące zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowa brzmienie:
§ 14 UST. 1
„Uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.”

Nowe brzmienie:
§ 14 UST. 1
„Uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadają zwykłą większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.”

Jednocześnie Sąd rejestrowy odrzucił zmianę treści § 6 UST. 7 Statutu Spółki, pozostawiając dotychczasowe brzmienie:
„W terminie 3 lat od dnia zarejestrowania przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 82 500 zł (słownie osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z ww. podwyższeniem lub podwyższeniami kapitału zakładowego, w tym o cenie emisyjnej akcji, z zastrzeżeniem, że podwyższenia kapitału w ramach ww. kapitału docelowego dokonywane będą wyłącznie w celu realizacji i zgodnie z warunkami uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki akcyjnego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki. Jeżeli będzie to uzasadnione celami i warunkami ww. programu motywacyjnego, Zarząd Spółki może również emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 444 § 7 kodeksu spółek handlowych lub oferować akcje emitowane w ramach kapitału docelowego innym podmiotom, w szczególności subemitentom, w celu ich zbycia osobom objętym ww. programem motywacyjnym zgodnie z warunkami tego programu. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.”

Sąd odrzucił następujące brzmienie § 6 UST. 7:
„W terminie 3 lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 126.500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z w/w podwyższeniem lub podwyższeniami kapitału zakładowego, w tym o cenie emisyjnej akcji, z zastrzeżeniem, że podwyższenia kapitału w ramach w/w kapitału docelowego dokonywane będą wyłącznie w celu realizacji i zgodnie z warunkami uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki akcyjnego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki. Jeżeli będzie to uzasadnione celami i warunkami w/w programu motywacyjnego, Zarząd Spółki może również emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 444 § 7 kodeksu spółek handlowych lub oferować akcje emitowane w ramach kapitału docelowego innym podmiotom, w szczególności subemitentom, w celu ich zbycia osobom objętym w/w programem motywacyjnym zgodnie z warunkami tego programu. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.”

Powyższa zmiana została odrzucona, ponieważ zdaniem Sądu oraz doktryny, przyznanie kolejnego uprawnienia Zarządowi może nastąpić dopiero po upływie okresu na jaki zostało udzielone wcześniejsze upoważnienie lub po pełnym zrealizowaniu przez Zarząd uprawnienia. Do dnia 30 czerwca 2014 roku Zarząd Spółki nie dokonał podwyższenia kapitału w ramach uprawniania § 6 UST. 7, więc udzielenie kolejnego upoważnienia w dniu 30.06. uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie mogło być skuteczne.
Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT