Informacja o zawarciu umowy o kredyt obrotowy.

11.06.2015 godz. 18:44

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10.06.2015 roku Spółka zawarła umowę o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A., Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy.
Na mocy umowy bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 2.700.000 zł z terminem zapadalności na dzień 31.12.2018 roku.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT