Zawarcie istotnych umów dotyczących spółki celowej.

17.10.2013 godz. 18:53

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: Emitent) informuje o zawarciu w dniu 17 października dwóch umów (dystrybucyjnej i produkcyjnej) związanych z rozpoczęciem działalności przez spółkę celową Vivid Games Spółką Akcyjną- Spółkę Komandytowo- Akcyjną (dalej: spółka celowa). Umowa dystrybucyjna została zawarta w dniu 17 października i jest umową trójstronną między Emitentem, spółką celową a Platige Image S.A. Na mocy tej umowy strony nawiązały stałą współpracę w zakresie dystrybucji przez Emitenta oraz współpromocji i wsparcia marketingowego dystrybucji przez Platige Image na zasadzie wyłączności programu komputerowego (gry) o nazwie Godfire: Rise of Prometheus spółki celowej. Zgodnie z umową Emitent będzie dystrybutorem wiodącym, zapewni objęcie gry swoim systemem sprzedaży, jej dostosowanie do wymogów rynku i terytorium na jakim odbywać się będzie dystrybucja oraz odpowiednią do potrzeb i rodzaju gry promocję. Umowa produkcyjna została zawarta w dniu 17 października i jest umowa dwustronną między Emitentem a spółką celową. Zgodnie z tą umową Emitent wykona na zlecenie spółki celowej grę Godfire dedykowaną w pierwszej kolejności na urządzenia i konsole mobilne. Gra będzie oparta o Unreal Engine 3. Prace związane z umowa będą prowadzone przez Emitenta do końca I kwartału 2014 r. Umowy zostały uznane za istotne z uwagi na to, że przychody tytułem dystrybucji mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta, natomiast wartość produkcji spełnia warunek istotności, przekraczając 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT