Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

31.01.2014 godz. 14:55

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej Emitent) informuje, że Emitent wypowiedział ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2014 r. roku umowę o świadczenie usług autoryzowanego doradcy zawartą z Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem rozwiązanej umowy było świadczenie przez Capital One Advisers Sp. z o.o. usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta w rozumieniu postanowień Regulaminu ASO. Emitent informuje, że nie będzie zawierał umowy z kolejnym autoryzowanym doradcą.

Podstawa prawna

§ 18 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT