Wprowadzenie akcji serii A i B oraz PDA serii B do obrotu na rynku NewConnect

01.06.2012 godz. 08:30

Zarząd Spółki VIVID GAMES S.A. informuje, iż na mocy Uchwały Nr 508/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 maja 2012 roku, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:

1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki VIVID GAMES S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
a) 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji serii A,
b) 8.800.000 (osiem milionów osiemset tysięcy) akcji serii B,
2) 8.800.000 (osiem milionów osiemset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki VIVID GAMES S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Wprowadzenie akcji serii B następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki VIVID GAMES S.A. w wyniku emisji akcji serii B.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT